ulap logo mobile


Gampanin ng mga Lokal na Opisyal sa Pagsumite at Pag-papaganap ng Badyet para sa mga Lokal na Pamahalaan sa buong Bansa para sa susunod na Taon